ผู้วิจัย

เกศริน สุดไชย อรสา กอนรัมย์ รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ และอารีรัตน์ เมืองแสน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องทำลายกระดาษแล้วนำมาประเมินหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องทำลายกระดาษ โดยใช้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส ขนาด 1 กำลังม้า เพลา เฟือง และชุดใบมีดตัดกระดาษ จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องทำลายกระดาษ พบว่า สามารถป้อนกระดาษได้จำนวนสูงสุดที่กระดาษไม่เสียรูปทรง จำนวน 10 แผ่น ค่าเฉลี่ยอัตราการทำลายกระดาษ 186.83 มิลลิเมตร/วินาที ความสามารถในการย่อยทำลายกระดาษเป็น 4.46 มิลลิเมตร และสามารถทำลายลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (ขนาดขาลวด 8.4 × 5 มิลลิเมตร/เข็ม) ได้ จากการประเมินสมรรถนะทั้ง 4 ด้านของเครื่องทำลายกระดาษ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน พบว่า 1) สมรรถนะของเครื่องทำลายกระดาษ ด้านลักษณะทางกายภาพค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับดี 2) ด้านลักษณะการออกแบบค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับดี 3) ด้านลักษณะการบำรุงรักษาค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับดี และ 4) ความเหมาะสมด้านการนำไปใช้งานค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.23

บรรณานุกรม

การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร. (2558). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. ได้จาก : http://km.sc.mahidol.ac.th/?p=108. ชนินทร์ ศรีถนอมทรัพย์. (2532). โครงการออกแบบปรับปรุงเครื่องทำลายเอกสาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ธนเรศ ทิพย์เจริญ. (2548). เอกสารที่ใช้ในการย่อยทำลาย. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. ปราโมทย์ บุญเกษม และถาวร เหลือง. (2537). เครื่องทำลายเอกสาร. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปรีชา ทอมทอง. (2543). เพลา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปิติภัทร นามวงศ์ และคณะ. (2551). เครื่องทำลายกระดาษ รีไซเคิล. ได้จาก : http://202.143.171.227/project/project3.pdf. วิเชียร ชัยสถาพร ไพรัช วงศ์ยุทธไกร และกาญจนา คูวัฒนะศิริ. (2553). การพัฒนาใบมีดตัด สำหรับเครื่องตัดเนื้อปลาแผ่นอบแห้ง. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สราวุฒิ นาคมาลี และคณะ. (2553). เครื่องทำลายเอกสาร. สระบุรี : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี. สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. (2535). การคำนวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Samuels A (1974). Paper shredder with staple and clip remover. ได้จาก : http://www.free-patent- search.net/Paper-Shredder/2644.htm.

หน่วยงานการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง