ระบบบริหารจัดการเช่าเครื่องดนตรีและจองห้องซ้อมดนตรี กรณีศึกษา: ร้านบุรีรัมย์มิวสิคช็อป การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการงานเช่าเครื่องดนตรี และจองห้องซ้อมดนตรี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการงานเช่าเครื่องดนตรี และจองห้องซ้อมดนตรี กรณีศึกษา ร้านบุรีรัมย์มิวสิคช๊อป ซึ่งมีวิธีการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูลในการนำเสนอการทำงานภาพรวมของระบบ  ทำการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มายเอสคิวแอล  ทำให้ได้ระบบที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนเว็บไซต์ที่นำเสนอสารสนเทศการเช่าเครื่องดนตรีและจองห้องซ้อมดนตรีของร้านบุรีรัมย์มิวสิคช๊อป 2) ส่วนของสมาชิกเพื่อการลงชื่อเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดำเนินการเช่าเครื่องดนตรีออนไลน์ แจ้งชำระเงิน/ยกเลิกการเช่าเครื่องดนตรีออนไลน์ ตรวจสอบสถานะเช่าเครื่องดนตรีออนไลน์ จองห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ และยกเลิกการจองห้องซ้อมดนตรีออนไลน์ และ 3) ส่วนบริหารจัดการข้อมูล โดยเจ้าของร้านสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ สามารถจัดการส่วนเช่าเครื่องดนตรี และส่วนของห้องซ้อมดนตรี รวมถึงเลือกดูรายงานต่างๆ  ซึ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและจัดการงานภายในร้านบุรีรัมย์มิวสิคช๊อปแก่เจ้าของร้านและลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จำนวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

ไฟล์แนบ

pdf ระบบบริหารจัดการเครื่องเช่าดนตรี

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 781 ครั้ง

ความคิดเห็น