ผู้วิจัย

ทิพย์สุดา ทาสีดำ, ผกามาศ มูลวันดี, สายฝน อุไร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพื่อศึกษากระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 20 คน เกิดจากสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นการวิจัย วิธีการศึกษาเอกสาร และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทำนา อาชีพเลี้ยงสัตว์ การทำเกษตร สมาชิกในกลุ่มมีจำนวน 120 คน 2) สภาพปัจจุบันและปัญหาของกลุ่มโรงสีข้าว คือ ราคาข้าวตกต่ำ กลุ่มขายข้าวได้น้อยลง สมาชิกขาดทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องสีข้าวที่มีขาดคุณภาพหรือคุณภาพที่ลดลง และขาดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตออกมา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการแปรรูปข้าวเป็นขนม คือจะทำการแปรรูปเป็นขนม ข้าวแต๋น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3) กระบวนการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโรงสีข้าว สมาชิกเสนอจะทำการแปรรูปข้าวเป็นขนมข้าวแต๋น โดยกลุ่มมองว่าการแปรรูปข้าวเป็นขนมข้าวแต๋นนั้นทำง่าย สามารถใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน และสามารถเก็บไว้ได้นาน และจะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้มากขึ้น คำสำคัญ การเพิ่มมูลค่าสินค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ข้าว ABSTRACT This research to study the context of the group to study current problems and guidelines for increasing product value and to study the value-adding process of Ban Huadong, Tambon Phrasao, Mahachanachai District, Yasothon. From voluntary group members by collecting data on research issues How to study documents and in-depth interview methodology, interviewing key informants. The result found that 1) the most village group members had income from rice farming. Animal husbandry, farming, members of the group are 120 people. 2) Current conditions and problems of rice mill groups are the price of rice falling, the group sold less rice. Members lack product processing skills. Rice milling machines that lack quality or reduced quality and lack of distribution channels for manufactured products and solutions to problems that arise members have proposed guidelines for solving problems by processing rice into sweets. Is transform into rice cakes to increase income for members of the group with more income. 3) The process of increasing the value of rice mill products members propose to do rice processing as rice crackers. The group saw that rice processing was a rice cracker made easy. Can use raw materials in the community And can be stored for a long time And will be able to generate more income for the group Keywords value adding, economic development, community, rice

ความคิดเห็น