ผู้วิจัย

ดุสิต อุทิศสุนทร และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการจัดลำดับความสัมพันธ์ของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินโดยอาศัยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือเวลาในการทำงานของรีเลย์ในระบบไฟฟ้าต่ำสุด ซึ่งจะต้องทำการปรับตั้งค่ากระแสเริ่มต้นในการทำงาน (Pickup Current) และตัวคูณจำนวนเท่าของเวลาการทำงาน (Time Dial Setting) ของรีเลย์ในแต่ละตัว ซึ่งใช้วิธีจีนเนติกอัลกอริทึมเปรียบเทียบกับวิธีฝูงอนุภาค ระบบที่นำมาทดสอบนั้นเป็นระบบขนาด 6 บัส จากผลการทดสอบพบว่าการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์สามารถหาค่าเวลาทำงานต่ำสุดของรีเลย์ในระบบทั้งหมดได้ดี เมื่อเปรียบเทียบผลเฉลยของคำตอบที่ได้รับจากวิธีคล้ายนิวตัน

บรรณานุกรม

[1] Chattopadhyay B, Sachdev M.S. and Sidhu, T.S.,“An on-line relay coordination algorithm for adaptive protection using linear programming technique” , Power Delivery, IEEE Transactions , Vol.11 , pp. 165 – 173, 1996. [2] Bedekar P.P., Bhide, S.R. and Kale V.S., “Coordination of overcurrent relays in distribution system using linear programming technique”, INCACEC 2009, pp. 1 – 4, 2009. [3] D. Uthitsunthorn and T. Kulworawanichpong, “Optimal Overcurrent Relay Coordination using Genetic Algorithms”, International Conference on Advanced Energy Engineering (ICAEE 2010), 19-20 June 2010, pp. 128-131, 2010. [4] S.l. Lim, M.S. Choi and S.J. Lee, “Adaptive protection setting and coordination for power distribution systems”, Power Systems Conference, 2006. MEPCON 2006, Vol. 1, pp. 129 –134, 2006. [5] GE Power Management , MIC Digital Overcurrent Relays, GE Electric Limitd, www.GEindustrial.com/pm. [6] Kavehnia F., Seifi H., Keivani H. and Askari M.R., “Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Power System Using Genetic Algorithm ” Universities Power Engineering Conference 2006, pp. 824 – 827, 2006. [7] Zeineldin H., El-Saadany E.F. and Salama M.A. “Optimal coordination of directional overcurrent relay coordination ” , Power Engineering Society General Meeting, 2005. [8] Mousavi S.M., Abyaneh H.A.and Mahdavi M., “Optimum setting and coordination of overcurrent relays considering cable damage curve”, PowerTech, 2009 IEEE Bucharest , 2009 , pp. 1 - 5 , 2009. [9] Vijayakumar D.and Nema R.K., “Superiority of PSO Relay Coordination Algorithm over Non-Linear Programming: A Comparison, Review and Verification ”, Power System Technology and IEEE Power India Conference, POWERCON 2008., pp. 1 – 6, 2008. [10] Asadi, M.R.and Kouhsari, S.M., “Optimal Overcurrent relays coordination using particle-swarm-optimization algorithm” , Power Systems Conference and Exposition, 2009. PSCE '09. IEEE/PES, 2009 , pp. 1 – 7, 2009. [11] ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ “เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด (Optimization Techniques)” พิมพ์ครั้งที่ 2 . เอกสารประกอบการสอน : ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 [12] Abyaneh H.A., Kamangar S., Razavi, F. and Chabanloo R.M., “A new genetic algorithm method for optimal coordination of overcurrent relays in a mixed protection scheme with distance relays”, Universities Power Engineering Conference, 2008. UPEC 2008, pp. 1 – 5, 2008. [13] L.Yinhong, S.Dongyuan and D. Xianzhong, “A study on optimal coordination of definite-time relay based on genetic algorithm” , Transmission and Distribution Conference and Exposition, IEEE PES, Vol.1 , pp. 279 – 284, 2003. [14] อาทิตย์ ศรีแก้ว “ ปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence)”, พิมพ์ครั้งที่ 1 เอกสารประกอบการสอน [15] F. Razavi, H.A. Abyaneh, M. Dabbagh, R. Mohammadi and H.Torkaman, “ A new comprehensive genetic algorithm method for optimal overcurrent relays coordination” , Electric Power System Research, Vol.78, pp.713-720, 2008.

หน่วยงานการอ้างอิง

EECON33

ไฟล์แนบ

pdf EECON33

ขนาดไฟล์ 197 KB | จำนวนดาวน์โหลด 280 ครั้ง

ความคิดเห็น