ผู้วิจัย

ภัทรกันยา เสาเปรีย ณปภัช วรรณตรง

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API (กรณีศึกษา ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้) 2) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API (กรณีศึกษา ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้) 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API (กรณีศึกษา ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาโครงงานวิจัย พบว่า 1) จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API ประกอบด้วย สถานะผู้ใช้งาน 3 ระดับดังนี้ เจ้าของร้าน พนักงาน และลูกค้า ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผู้ใช้ระบบ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลรายละเอียดการขาย ข้อมูลการปรับสต็อก และข้อมูลรายละเอียดการปรับสต็อก 2) ผลการพัฒนาเว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API (กรณีศึกษา ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้) พบว่า ระบบสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า สั่งซื้อสินค้า เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ และสามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง 3) การศึกษาความพึงพอใจจากการทดลองใช้เว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API (กรณีศึกษา ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบในโดยรวมทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับที่มาก และมีความพอใจในเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย อยู่ในระดับสูงสุด คำสำคัญ: เว็บไซต์ขายพันธุ์ไม้โดยใช้เทคนิคการส่งสินค้าด้วย Google Maps API , เว็บไซต์ , Google Maps API

บรรณานุกรม

ชยดล เฉลิมเตียรณกุล. (2556). ร้านขายต้นไม้ออนไลน์. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ปิยพรรณ ปัญญาวงศ์. (2549). ระบบจัดการสินค้าคงคลังวัสดุ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พุทธชาด ศิริบุตร. (2544). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเปิดร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วรปภา อารีราษฎร์. (2557). นวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร. ศศิกานต์ ถาแปง. (2554). การพัฒนาเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในเชิงธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.

ความคิดเห็น