ผู้วิจัย

สง่า แก้วปุ่ม1*, ปิยนุช ลำนวล1 , สิริณี ยอดเมือง2, สุภาพร ปาโมกข์2 และสุขสรรค์ ชูบุญ 2

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ต้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาในการสำรวจ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่ทั้งหมด 297 ไร่ แบ่งพื้นที่ทำการสำรวจทั้งหมด 6 โซน สำรวจพรรณไม้ต้นที่มีความสูงตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป จำนวน 112 ชนิด 44 วงศ์ วงศ์ที่สำรวจพบมากที่สุดคือวงศ์ ARECACEAE (PALMAE) พบพรรณไม้ 11 ชนิด ได้แก่ ตาล (Borassus flabellifer L.), มะพร้าว (Cocos nucifera L.), หมากแดง (Cyrtostachys renda Blume ), ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.), ปาล์มจีน (Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart.), ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix loureiroi Kunth), อินทผลัมใบเงิน (Phoenix sylvestris (L.) Roxb.), ปาล์มพัด (Pritchardia pacifica Seem. & Wendl. ), ปาล์มขวด (Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook), ปาล์มหางกระรอก (Wodyetia bifurcata A.K. lrvine ), หมากนวล (Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ค่าดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ต้นเท่ากับ3.7427(H՛) โดยค่าความหลากหลายสูงสุดที่สามารถเป็นไปได้มีจำนวนชนิด เท่ากับ 3.7842 (H՛max) ซึ่งจะมี ความสม่ำเสมอในการแพร่กระจายจำนวนเท่ากับ 0.9892 (J) ค่าความหลากชนิด 42.2105 (D) ซึ่งแสดงได้ว่า พรรณไม้ต้นที่พบ 42 วงศ์ สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอีก 2 วงศ์ พบได้น้อย

หน่วยงานการอ้างอิง

1ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , 2ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

jpg 64581895_361113931259650_3865341867704975360_n

ขนาดไฟล์ 106 KB | จำนวนดาวน์โหลด 187 ครั้ง

ความคิดเห็น