ผู้วิจัย

วรวัฒน์ พรหมเด่น

บทคัดย่อ

สารสกัดหยาบของแก่นครี้ (Dalbergia parviflora) และสารฟลาโวนอยด์บริสุทธิ์ที่สกัดแยกได้จากแก่นครี้ 27 ชนิด ได้ถูกนำมาตรวจคัดกรองฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ด (mushroom tyrosinase) พบว่าสารสกัดหยาบของแก่นครี้มีค่า IC50 ต่อการยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสเป็น 2.6 ± 0.4 μg/mL และสารฟลาโวนอยด์บริสุทธ์ที่นำมาทดสอบทั้งหมดพบว่ามีเพียง 4 ชนิดที่ให้ผลการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสที่มีค่า IC50 ต่ำกว่า 100 μM ซึ่งได้แก่ Khrinone (5), Cajanin (9), (3RS)-3-hydroxy-8-methyoxy vestitol (21) และ (6aR,11aR)-3,8-dihydroxy-9-methoxy pterocarpan (27) สารฟลาโวนอยด์ 4 ชนิดนี้ได้นำไปศึกษาจลศาสตร์การยับยั้งเอนไซม์โดยสังเกตผลด้วยปฏิกิริยาการยับยั้งกิจกรรมจำเพาะของ o- diphenolase ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่ากลไลการยับยั้งเอนไซม์ของสารประกอบ (5) (9) (21) และ (27) เป็นแบบชนิด uncompetitive, non-competitive, mixed และ competitive ตามลำดับ การค้นพบองค์ความรู้พื้นฐานนี้ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากแก่นครี้มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล (anti-browning) โดยผ่านกลไกการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอลโดยเอนไซม์ไทโรซิเนส คำสำคัญ : ครี้ สักขี ฟลาโวนอยด์ เอนไซม์ไทโรซิเนส ตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

ชุดโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากแก่นครี้ต่อการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเห็ด

Studies on the inhibitory effects of Dalbergia parviflora extract on the activity of mushroom tyrosinase

 

โครงการย่อยที่ 1

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารฟลาโวนอยด์ที่สกัดแยกได้จากแก่นครี้Studies on the tyrosinase inhibitory effect of flavonoids isolated from Dalbergia parviflora

 

โครงการย่อยที่ 2

การศึกษาจลนศสาตร์ของการยังยั้งเอนไซม์ไทรซิเนสของสารฟลาโวนอยด์ที่สกัดแยกได้จากแก่นครี้

Studies on the tyrosinase inhibition kinetics of some flavonoids isolated from Dalbergia parviflora

ความคิดเห็น