ผู้วิจัย

วรวัฒน์ พรหมเด่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติการ รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติการสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนได้ รวมทั้งทำให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี 2) การจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติการ สามารถทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คำสำคัญ : การสอนแบบสาธิตการปฏิบัติการ, ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์,ความพึงพอใจ,การวิจัยเชิงคุณภาพ

ไฟล์แนบ

pdf Edu_Research2019

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1384 ครั้ง

ความคิดเห็น