ผู้วิจัย

วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

การสร้างพื้นที่เฉพาะที่มีลมพัดแรง ที่จะสามารถทำให้ตัวละครถูกพัดไปตามแรงลม

จากรูปเป็นการกางพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ลม โดยตั้งชื่อว่า Sprite7  แสดงดังภาพ

ส่วน Player ตั้งชื่อว่า น้องหมา

Event : player –> is overlaping env_windarea

Sub Event : System –> Every tick || player –> Set X to player.X-3

ในรูปแบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ในทิศต่าง ๆ ได้

ลมพัดจากซ้ายไปขวา  –> Set X to player.X+3

ลมพัดจากขวาไปซ้าย  –> Set X to player.X-3

ลมพัดจากบนไปล่าง  –> Set X to player.Y+3

ลมพัดจากล่างขึ้นบน  –> Set X to player.Y-3

ความคิดเห็น