ผู้วิจัย

sombat prajonsant

บทคัดย่อ

Based on a concept of promoting and developing the creative economy, the researcher has seen the value of the beautiful architectural decoration of the Khmer Temples or “Prasat Khom”. For the reason that these patterns can be used as prototypes for creating contemporary and universal graphic patterns while the local identity is still preserved resulted in the development of products with the graphic patterns which were designed by using the patterns derived from Khmer Temples in Buiram Province. The objectives of the research were: 1) to test the prototypes of the graphic patterns which were designed by using architectural decoration derived from Khmer Temples in Buiram Province and then use the patterns to produce Mud-mee silk, and 2) to design and try to produce Mud-mee products. The research method employed in the study included determining the 10 patterns on the Grid table for production trail run. The research findings were the manufacturers can dye solid color according to the prototypes and the staining patterns equaled 100 percent while manufacturers can tie Mud-mee patterns with the right shape and proportion equaled only 80 percent. Keyword: product design, silk, Khmer Temples

บรรณานุกรม

Department of Industrial Promotion, Bureau of Industrial Sectors Development, Textile Industry Section. (2003.) Mud-mee in a New Perspective. Bangkok: Process Color Design & Printing. Sakchai Sikkha. (2011). Creation of Unique Textile Patterns in Esarn Region. Industrial Technology Journal of Ubon Ratchathani Rajabhat University. (1, 2) p. 119-132. Sombat Prajonsant. (2011). Research Report on Development of Prototype Patterns of 2D Graphic Design of the Decoration architecturePatterns of Prasat Khom in Buriram province. Buriram Rajabhat University. Sombat Prajonsant. (2012). Research Report on Designing Local Textile Patterns from the Prototypes of the 2D Graphic Design of the Decoration architecturePatterns of Prasat Khom in Buriram province. Buriram Rajabhat University.

หน่วยงานการอ้างอิง

Silapakorn university 7 การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปากร ครั้งที่ 7

ไฟล์แนบ

pdf Notification_ICDA-2015

ขนาดไฟล์ 722 KB | จำนวนดาวน์โหลด 211 ครั้ง

pdf SombatMud-meeSilkGraphicPatternsArticle_Edited

ขนาดไฟล์ 372 KB | จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง

ความคิดเห็น