ผู้วิจัย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

บทคัดย่อ

การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments : DOE) เป็นเทคนิคทางสถิติชั้นสูงที่ใช้ในการปรับค่าสภาวะของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างวิธีการโดยทั่วไปกับเทคนิคของการออกแบบการทดลอง  วิธีการโดยทั่วไปมักเป็นการทดลองแบบลองผิดลองถูก หรือใช้การทดลองปรับตั้งค่ากระบวนการทีละค่า (One-Factor-at-a-Time) จะให้ผลตอบเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้ช้า และ สิ้นเปลืองทรัพยากรในการวิเคราะห์รวมถึงต้องเก็บข้อมูลจำนวนมาก และยังไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวแปรของกระบวนการด้วยกันเอง ดังนั้นการออกแบบการทดลองจึงเป็นวิธีการหาคำตอบที่ดีสำหรับการทดลอง ดังนั้นจึงได้มีโปรแกรม Minitab เข้ามามีบทบาทสำหรับผู้ใช้สถิติในส่วนของการประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลขและผลในลักษณะของกราฟ ช่วยวิเคราะห์การผลลองให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นเที่ยงตรง แม่นยำจึงเหมาะสำหรับการออกแบบการทดลอง

บรรณานุกรม

[1] ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ Minitab 16 .(2551) .สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์2556. แหล่งที่มา http://www.overclockzone.com [2] ธนพงศ์ ปัญจิต.(2555). ผลกระทบของพารามิเตอร์การ เชื่อมต่อมุมเงยสำหรับกระบวนการเชื่อมวงจร อิเล็กทรอนิกส์.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 39(1):59-67. [3] ปารเมศ ชุติมา. (2545) .การออกแบบการทดลองทาง วิศวกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [4] พูนธนะ ศรีสระคู. (2554). การประเมินปัจจัยที่เหมาะสม ต่อการขึ้นรูปกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีอะปาไทต์.การ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “แม่ โจ้-แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2”.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมเกียรติ. [5] Chutima P. Design of Experiments. 1th ed. Chulalongkorn University; 2002. (In Thai). [6] Montgomery, D.C. 2009. Design and analysis of experiment. (7th Edition), The United States of America: John Wiley & Sons. [7] Sudasna-na-Ayudthya P, Luangpaiboon P. Design and Analysis of Experiments. 1th ed. Top; 2008. (In Thai).

ไฟล์แนบ

pdf บทความวิชาการ การใช้โปรแกรมมินิแทบเพื่อออกแบบการทดลอง Dr.Joe

ขนาดไฟล์ 352 KB | จำนวนดาวน์โหลด 8537 ครั้ง

ความคิดเห็น