ผู้วิจัย

สุวรรณา จันคนา

บทคัดย่อ

สารสกัดหยาบเอทานอลของต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus) และหญ้าขัดมอญ (Sida acuta) ถูกวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (DPPH radical scavenging assay) มีค่า IC50 เป็น 284.1 µg/mL และ 2213.9 µg/mL ตามลำดับ ในขณะที่สารละลายมาตรฐาน Trolox มีค่า IC50 เป็น 11.6 µg/mL การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 36.00 mg GAE/g of extract และสารสกัดหญ้าขัดมอญมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 910.00 mg GAE/g of extract

บรรณานุกรม

มงคล คงเสน อัจฉรา นิยมเดชา วาฟาห์ หาญณรงค์ และพนม สุขจันทร์. (2556). การรวบรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(4): 153-163. ศิริพร เหลียงกอบกิจ. (2546). ลูกใต้ใบ & ตับอักเสบบี. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 20(4): 2-10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2561). วัชพืช (ออนไลน์). แหล่งเข้าถึง: http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T010/WEED079, 24 ธันวาคม 2561. Bagchi K., and Puri S. (1998). Free radicals and antioxidants in health and disease. Eastern Mediterranean Health Journal. 4: 350-360. Blot W.J., Li J.Y. and Taylor P.R. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst. 85: 1483-1491. Brand-Williams W., Cuvelier M.E. and Berset C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm. Wiss. Technol. 28: 25-30. Ekaete, D. U., Ukana, D. A. and Itoro E. U. (2013). Phytochemical screening and nutrient analysis of Phyllanthus amarus. Asian Journal of Plant Science and Research. 3(4):116-122. Kahkonen, M.P., Hopia A.I., Vuorela, H.J., Rauha, J.P., Pihlaja, K., Kujala, T.S. and Heinonen, M. (1999). Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. J. Agric. Food Chem. 47: 3954-3962. Karou, D., Dicko, M.H., Sanon S., Simpore, J. and Traore., A.S. (2003). Antimalarial activity of Sida acuta Burm. f. (Malvaceae) and Pterocarpus erinaceus Poir. (Fabaceae). Journal of Ethnopharmacology. 89: 291-294. Karou, D., Savadogo, A., Canini, A., Yameogo S., Montesano C., Simpore J., Colizzi V. and Traore, A.S. (2006). Antibacterial activity of alkaloids from Sida acuta. African Journal of Biotechnology. 5(2): 195-200. Singleton V.L., Rossi J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic. 16: 144 – 158. Yen G.C. and Hsieh C.L. (1997). Antioxidant effects of dopamine and related compounds. J. Biotechnol. Biochem. 61(10): 1646 – 1649.

ความคิดเห็น