ผู้วิจัย

สกรณ์ บุษบง* ณัฐพล จั้นพลแสน และ ศุภกร ชาติชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตามรถขนส่งพัสดุแบบเรียลไทม์โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มีวัตถุประสงค์ 2 ส่วน คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์ผ่าน เว็บแอพพลิเคชั่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน โดยระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของชุดอุปกรณ์และส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่น ส่วนของอุปกรณ์ทำหน้าที่ส่งข้อมูลตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด ความเร็วการเคลื่อนที่และข้อมูลพัสดุไปยัง Firebase Real-time Database และ NETPIE Cloud Platform ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการจัดการข้อมูล Firebase Real-time Databaseจากการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 40 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ 2 คน พบว่าโดย ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.68 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

หน่วยงานการอ้างอิง

https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/232967/160219?fbclid=IwAR1woQ2QDuQqv0wcjViZKUYiMDAGJ466J7O1bbVsFgdE1t_90BhM9rHgT0E

Abstract
        The objectives of development of a prototype system with real-time transport tracking devices using internet of things technology were: 1) to develop real-time parcel tracking equipment through Web Application 2) To evaluation system performance from experts and users by the system divided into two parts, the tracking devices section and the Web Applications section. The device sends position, latitude, longitude, movement speed and parcel information to Firebase real-time Database and NETPIE Cloud Platform use Web applications to manage Firebase real-time database data from 40 user satisfaction evaluation and 2-person logistics experts found that by an overview. The average value at 4.68 is in the most criterion.
Keyword: NETPIE, Firebase Real-time Database, Tracking System

ความคิดเห็น