ผู้วิจัย

ชูศักดิ์ ยาทองไชย; วิไลรัตน์ ยาทองไชย และนพพล เชาวนกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาบริบทชุมชนการปลูกพืชปลอดสาร 2)พัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตเกษตรปลอดสาร และ3)จัดทำสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิตเกษตรปลอดสารตามโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ที่มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยคือ ศึกษาบริบทของการผลิตเกษตรปลอดสารตามโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง และพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ แบบจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานได้ของระบบ ทำให้ได้ระบบที่มีความสามารถในการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ เก็บข้อมูลการเกษตร ประมาณการผลผลิตตามช่วงเวลา สอบถามข้อมูลการเกษตร และผลิตสารสนเทศในการวางแผนการเพาะปลูกเกษตรปลอดสารทั้งในรูปแผนที่และข้อมูลคุณลักษณะ ที่มีการทำงานแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และโมบายแอพพลิเคชัน พัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี และจาวาสคริปติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลเชื่อมโยงกับแผนที่ของกูเกิลแม็ป ซึ่งผลการประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบโดยผู้ใช้ พบว่า อยู่ในระดับมาก(xˉ = 3.64) ส่วนการประมาณการปริมาณผลผลิตเกษตรปลอดสารในแต่ละช่วงเวลาผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการประมาณการได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลตำแหน่งแปลงเพาะปลูกพืชแต่ละรายการบนแผนที่พร้อมรายละเอียดของการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่ประมาณการแต่ละรายการที่พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงเวลานั้น เมื่อทำการทดสอบความเชื่อถือได้ของการประมาณการปริมาณผลผลิตมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10%

บรรณานุกรม

[1] ส านักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12”. 2560. [ออนไลน์] ได้จาก: http://www.nesdb.go.th/download/plan12/สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12.pdf. [2] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”. 2560. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=19742 [3] จังหวัดบุรีรัมย์. “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จจังหวัด บุรีรัมย์”. 2560. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.buriram.go.th/king/index.htm [4] กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์. “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”. 2560 [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.agriqua.doae.go.th/organic/standard/standard.html

ไฟล์แนบ

pdf AgriPlan

ขนาดไฟล์ 4 MB | จำนวนดาวน์โหลด 344 ครั้ง

ความคิดเห็น