ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดของแก่น

ความคิดเห็น