เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิจัยในโครงการที่ร่วมเป็นนักวิจัย ณ ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 (บ้านผึ้งร้อยรัง) ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ แนวทาง บทเรียน ประสบการณ์วิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้แก่นักวิจัยที่เป็นอาจารย์และนักวัจัยไทบ้าน บ้านน้ำผุ อ.โพนนาแก้ว บ้านโพนปลาโหล อ.เต่างอย จังหวัสกลนคร และบ้านนาโสก บ้านเหล่าป่าเป้ด อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 23 คน กับนักวิจัยบ้านผึ้งร้อยรัง

ความคิดเห็น