ชื่อวารสาร : รมยสาร  ปีที่ : 12  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 39-48  ปีพ.ศ. : 2557

บทคัดย่อ

การ วิจัยเรื่อง “ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาไทยและการสื่อสารของสถานประกอบการ”มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 1.00 และค่าจากการทดลองใช้ .86 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 300 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

สถานประกอบการความต้องการมีความต้องการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสารและ การปฏิบัติงานมากกว่าภาษาอื่น ๆ 2. มีความต้องการทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากที่สุด ส่วนทัศนคติมีความต้องการผู้มีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุด ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความต้องการผู้มีความรับผิดชอบมากที่สุด 3. มีความต้องการหลักสูตรคู่ คิดเป็นร้อยละ 87.00 และเปิดคู่กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 47.00 โดยใช้ชื่อหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 34.70 ในส่วนข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ควรผลิตบัณฑิตที่เน้นให้มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ พร้อมสามารถปฏิบัติงานได้ อาทิงานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสาร งานสำนักงาน โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างถ่องแท้ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ควรเพิ่มทักษะทางอารมณ์ควบคู่กับการเรียนภาควิชาการ

คำสำคัญ
การพัฒนาหลักสูตร, ภาษาไทย, คุณลักษณะบัณฑิต

ความคิดเห็น