ณภัทร  เชาว์นวม. (2554). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมเขมรจากวรรณกรรมเรื่อง និរាសនគរវត្ត (นิราศนครวัด) ของออกญาสุตตันปรีชา (อินท์). ในเอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการ  ๕๕ ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ความคิดเห็น