พลังงานนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายด้านการใช้พลังงานการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดูแลส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในระหว่างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานเป็นเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว เป็นนโยบายและหลักการที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ตามที่งานอนุรักษ์พลังงานได้จัดโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๙ คน บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่
นายสุวัฒน์ พัดไธสง
นายเอกบดินทร์ ประคองใจ
นางสาวปรายฟ้า กองทผล
นางสาวสุวิษา บุราณรมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ เจริญภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่
นายวิวัฒน์ธิกร คะโลรัมย์
นายประวิทย์ ศรประสิทธิ
นายอัครเดช พงศิริวิลัย
นายอภิรักษ์ โพธิ์กระสัง
นายพูนศักดิ์ สุขจิตร

รางวัลชมเชย ได้แก่
นายปิยวัฒน์ ผ่องอุดม
นางสาววิภาดา ทศราช
นางสาวณิชวดี ยินดีชาติ
นางสาวภูริชญา คลธา
นางสาวอัญนิกา จันทร์คง

รางวัลชมเชย ได้แก่
นายศุรวุฒิ อรรคอำนวย
นายเอกพร สวัสดี
นางสาวสิรีภรณ์ ชั้นดี
นางสาวรุ่งทิวา แข็งรัมย์

รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวศุภรัสมิ์ ไชยพาน
นายธนพล วันดี
นางสาวจรรยาวดี สีหามาตร์
นางสาวเบญจภา โพธิคณิต
นางสาวรัตนา ทุรารัมย์

ประกาศผล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ความคิดเห็น