ผู้วิจัย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา*, ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนี, ผกามาศ มูลวันดี, แก้วมณี อุทิรัมย์, ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำฐานข้อมูลการหมุนเวียนน้ำใช้ในครัวเรือนเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนฐานรากในตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อหารูปแบบการหมุนเวียนการน้ำใช้ในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำปริมาณ น้ำเสียจากกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตำบลโคกกลาง ผลการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำปริมาณ น้ำเสียจากกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนตำบลโคกกลางจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมีปริมาณการใช้น้ำโดยเฉลี่ย 908.25 ลิตร/วัน ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำเพื่อใช้ชำระร่างกาย (อาบ) ซักผ้า ล้างจาน และกิจกรรมอื่นๆ 2) รูปแบบการหมุนเวียนการใช้น้ำในครัวเรือนเพื่อธุรกิจชุมชนฐานรากที่เหมาะสม งานวิจัยนี้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือน รวมหลายหลังมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งน้ำเสียเข้าท่อรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่มอาคารก่อนนำไปใช้ต่อหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ รูปแบบที่ทีมวิจัยนำมาใช้เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพอย่างง่ายโดยใช้กระบวนการกรองน้ำทั่วไป การหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปัญหาเป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรค ไม่มีน้ำไหลไปรวมและขังที่บริเวณรอบบ้านเรือน ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดีด้วย สามารถลดการใช้น้ำประปาลงได้ร้อยละ 20

ไฟล์แนบ

pdf 3-4 บทคัดย่อไทย-อังกฤษ Aj.Udompong

ขนาดไฟล์ 85 KB | จำนวนดาวน์โหลด 196 ครั้ง

ความคิดเห็น