ผู้วิจัย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา, ผกามาศ มูลวันดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจและศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาวิจัยจากเอกสารและการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการสำรวจความพึงพอใจตามโครงการหรือภารกิจของงานการให้บริการทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี (ภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) และงานด้านสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีกรอบการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม/ประมง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท และจำนวนครั้งที่ไปรับบริการโดยเฉลี่ยต่อปี 3 - 5 ครั้ง/ปี ในส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ พบว่าผู้ตอบมีความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการตามภาระงานหลังทั้ง 4 งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.50) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 89.40 สามาสรุปได้ตามภารกิจ ดังนี้ 1) งานด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 89.40 2) งานด้านรายได้หรือภาษี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.51) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 88.40 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.51) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 87.60 และ 4) งานด้านสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 85.80

ความคิดเห็น