ผู้วิจัย

อุทิศ ทาหอม จริยา ดวดไธสง อันธิกา คงประโคน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุ่ม ทอผ้าไหมบ้านหนองไทรงาม ตำบลชมุ เหด็ อำ เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านหนองไทรงามตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม จัดเวทีระดมสมองร่วมกับกลุ่มสตรีทอผ้าไหม เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนได้ร่วมกันตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าไหมขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชุมเห็ด จำนวน 20,000 บาท และนอกจากนี้สมาชิกก็ได้ร่วมกันระดมเงินทุน เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการกลุ่มซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มสตรีผ้าไหมหนองไทรงามได้มีการปรับปรุงดัดแปลงลวดลายให้ทันสมัย ได้แก่ ลายแมงมุมและลายนาคกระโจม จนได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้มีการขายที่บ้านประธานกล่มุ การขายออนไลน์ ส่งขายศูนย์สินค้าและของฝากจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ถนนคนเดินเซราะกราว บุรีรัมย์ และมีการจัดแสดงสินค้าของสำนักงานพัฒนาชุมชน เช่น งานกาชาดงานแสดงสินค้า (OTOP) ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

ไฟล์แนบ

pdf 148878-Article Text-399963-1-10-20181005

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1193 ครั้ง

ความคิดเห็น