ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เชิญ อ.ไพรัชช์ จันทร์งาม เป็นวิทยากร ในการติวสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแเดนและโรงเรียนในอำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น