นายคชาธร วงศ์นิมิตร งานอนุรักษ์พลังงาน มหาิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับรางวัลการประกวด Website ชมเชย  ปีการศึกษา 2561
ในการประกวด Website หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดีเด่น ประจำปี 2561
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น