pic-Good
pic-good

“14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และยกย่องผู้ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจใหักับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563