รับรางวัล จากการประกวดเว็บไซต์ ประจำปี 2564
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94-2

เว็บไซต์ www.idtech.bra.ac.th รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคณะ
เว็บไซต์ www.eet.bru.ac.th รางวัลชมเชย ระดับสาขาวิชา