1. Home
  2. Docs
  3. ชุดนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาสุขภาวะทางจิต

ชุดนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาสุขภาวะทางจิต

ชุดนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาสุขภาวะทางจิต

นิทานชุดนี้ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและพัฒนาสุขภาวะทางจิต ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมในโครงการ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ” โดยในชุดฝึกนี้ ประกอบด้วยนิทาน 4 เรื่อง ได้แก่ หนูนาอยากได้ตุ๊กตา หนูจุกปลูกผักหรรษา น้องนายผู้กลัวแมว และ เสื้อวิเศษ นิทานทั้ง 4 เรื่องนี้ เรียงลำดับการใช้คำศัพย์ง่ายๆ มาแต่งเป็นเนื้อเรื่องในนิทานจนไปถึงคำศัพย์ที่ยากขึ้นเรียงลำดับจากเล่มที่ 1 จนถึงเล่มที่ 4 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนตอบคำถามสนุกๆท้ายเล่ม เพื่อฝึกทักษะการเขียนและพัฒนาสุขภาวะทางจิตให้กับนักเรียน โดยการสร้างนวัตกรรมชุดนิทานนี้ ได้ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาสาขาศิลปะดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 และได้ รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบนวัตกรรมชุดนี้