ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568) ในวันที่ 24 เม.ย. 67 จัดโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ความคิดเห็น