ผ่านการอบรมหลักสูตร GCP online training (Computer-based)
“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))”

ความคิดเห็น