วันที่ 22 เมษายน 2567ปฏิบัติหน้าที่ดูแลต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17

ความคิดเห็น