สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น