โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นเสริมสมรรถนะครูยุคการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์ การศึกษา ๒๐ รายวิชา คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗
*
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสําหรับเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา
*
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (วันที่สอง)
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น