เข้าร่วมงาน “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน​ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ​ ลานประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ o

ความคิดเห็น