วันที่ 5 เมษายน 2567 พานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และ 2567 ศึกษาดูงานโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิศวกรสังคม การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา

ความคิดเห็น