4 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น