วันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้นเสริมสมรรถนะครูยุคการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสําหรับเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น