โครงการอบรม “การพัฒนาวารสารและการใช้งานระบบวารสารอิเล็กทนอนิกส์ สู่การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5”
🗓️ 4 เมษายน 2567
⌚️ 08.30-16.00น.
📍บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ความคิดเห็น