เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นเสริมสมรรถนะครูยุคการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ๒๐ รายวิชา คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสําหรับเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ (วันแรก) ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น