ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดตั้งโครงการโรงเรียนชลอวัยชราตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ลดเสี่ยงลดโรค ชะลอการเจ็บป่วยไม่ให้เปลี่ยนจากกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มลดป่วย ชะลอการสูงวัยไม่ให้สภาพร่างกายเสื่อมหรือแกลบไปตามอายุจริงตามสภาพความเป็นจริง หรือและเป็นผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกาย และจิตใจที่อ่อนกว่าวัยในอ่นุจริง กลุ่มเป้าหมายคือประชากรอายุ 55 ปีขึ้นไปและเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มป่วย

ความคิดเห็น