เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ข้าพเจ้าวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สูงวัย สุขภาพดี อาหาร อารมณ์ อายุฯ เป็นประสบการณ์ที่ดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ให้เกียรติไปเป็นวิทยากรนะคะ

ความคิดเห็น