เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ข้าพเจ้าและคณะได้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (Analysis of Elderly care system, Khaen Dong District, Buriram Province) ขอบคุณทีมวิจัยที่ให้เกียรติและไว้วางใจร่วมเดินทางมาด้วยกันนะคะ วันดี ๆ อีกวัน ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งก้าว…ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่า…ทีมวิจัยของเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ความคิดเห็น