ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 อบรมทั้งหมด 147 ชั่วโมง เป็นภาคเรียนที่เราได้พัฒนาตนเองมากที่สุดในทุกๆ ปี ทำให้เรานำความรู้มาใช้ในรายวิชาที่สอน ในคณะ และพัฒนาทักษะให้กับตัวเองและนักศึกษาให้เกิด Soft skill และ Hard Skill

ความคิดเห็น