วันที่ 13 มีนาคม 2567 นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาครูในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอละหานทรายและโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด

  • โรงเรียนบ้านหนองหมี
  • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

ความคิดเห็น