เข้าร่วมโครงการการพัฒนายกระดับกับเครื่อข่ายความร่วมมือและแข่งขันทักษาะวิชาการและวิชาชีพประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เกษตรอัจฉริยะ Mini Smart Farm นำโดย ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และอาจารย์พีรุยทธ สิริฐนกร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 4 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

ความคิดเห็น