เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ BRICC 2024 ครั้งที่ 7 หัวข้อ การขับเคลื่อนพลังงานทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษบกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นอาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและการฟังบรรยาย

ความคิดเห็น