เตรียมงาน open house ประจำปี 2566 โดยได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ นำนักศึกษาทุกชั้นปีจัดบูธเพื่อเตรียมงานและร่วมงาน ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น