สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญให้เป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการได้ประเมินให้กับ อบต. ในพื้นที่เขตอำเภอนาวรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น