สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการปัญหาพิเศษทางด้านภูมิศาสตร์  ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร  22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น