ร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ปี 2567 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น