8 มีนาคม 2567 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์โครงงานศาสตร์ Science symposium ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น